Esimerkkejä workshopien ja valmennusten teemoista

MELKOINEN SOPPA

Arjen ainekset kohdalleen Sisu-reseptillä

Kun arki sujuu, sujuu kaikki muukin. Ja jos ei suju, vaikutukset ulottuvat ihan kaikkeen. Arki saadaan sujuvaksi ihmisten yhteistyöllä ja yhteistyöhön sitoutumalla. Mutta hyvätkään aikomukset eivät riitä, jos edellytyksiä yhteistyöhön ei ole. Ilman yhteistyötä ei synny osaamista.

Sisu-reseptillä jokainen tiimin ja työyhteisön jäsen tulee nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi ja arvostetuksi omana arvokkaana itsenään.

Tavoite

Osallistujat oppivat

 • tekemään parempaa yhteistyötä keskenään
 • kehittämään tietoisesti yhteistyöosaamistaan
 • arvioimaan yhteistyötään ja sitoutumistaan realistisesti osana arjen toimintaa, yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Sisältö

Työyhteisön toimintaa käsitellään kolmesta näkökulmasta:

 1. Mistä silloin puhutaan, kun puhutaan rakenteista, vuorovaikutuksesta ja sitoutumisesta?
 2. Miten rakenteet, vuorovaikutus ja sitoutuminen vaikuttavat arkeen ja työn laatuun?
 3.  Miten rakenteita, vuorovaikutusta ja sitoutumista kehitetään?

Teemoja käsitellään arjesta nousevien käytännön esimerkkien avulla.

Työyhteisöllä on mahdollisuus saada käyttöönsä arviointityökalut yhteistyönsä arviointiin ja kehittämiseen.

KETUTTAAKO?

Negatiivinen tunneimu katkolle

Jokaisessa yhteisössä on vähintään yksi kuumakalle, joka tuohtuu milloin mistäkin. Löytyy myös lehmänhermo, joka puolestaan ei hermostu mistään. Ja sitten on koko joukko ihan vain eri tavoin reagoivia ihmisiä.

Ihmisten erilaisuus on parhaimmillaan työyhteisön rikkaus. Pahimmillaan se on tunteiden sekametelisoppa, jossa kukaan ei enää tiedä mitä tapahtuu. Tunnekohkaus kannattaa taltuttaa, jotta työyhteisö pystyy keskittymään perustehtäväänsä.  Työyhteisön tunnetaitoja kannattaa parantaa, jotta ei rysähdettäisi samaan jontkaan aina uudelleen.

Tavoite

Tavoitteena on, että työyhteisö oppii

 • tunnistamaan ja sanoittamaan työyhteisön toimintaa hankaloittavat tunteet,  tunnekäyttäytymisen ja emootiot
 • katkaisemaan negatiivisen tunneimun ja palauttamaan toimintansa tuottavaksi
 • arvioimaan ja kehittämään omaa tunnekäyttäytymistään

Sisältö

Tunteita ja tunnetyötä käsitellään kolmesta näkökulmasta:

 1. Mistä silloin puhutaan, kun puhutaan tunteista, emootioista ja tunnetyöstä?
 2. Miten tunteet näkyvät työssä ja miten ne työntekoon (mm. vuorovaikutukseen ja työn laatuun) vaikuttavat?
 3. Miten tunnetyötä käytännössä kehitetään?

Teemoja käsitellään arjesta nousevien konkreettisten käytännön esimerkkien avulla.
Työyhteisöllä on mahdollisuus saada käyttöönsä työkalut tunnekäyttäytymisensä arvioimiseksi ja tunnetyön kehittämiseksi.

LUOTTAMUSPÄÄOMAA SISU-PANKISTA

Kasvata työyhteisösi työhyvinvointia

Luottamuksen merkitys huomataan usein vasta silloin, kun se alkaa rapautua. Ja rapautuuhan se, jos ei sitä huolleta.

Luottamusta kannattaa tarkastella konkreettisen arjen tasolla, ei abstraktina tavoitetilana: miten luottamus tai epäluottamus näkyvät arjessa? Kenen pitäisi luottaa tai olla luottamuksen arvoinen? Miten luottamusta osoitetaan? Mihin oikeastaan voimme luottaa?

Työyhteisön luottamusrakenteita voidaan vahvistaa. Luottamus on työyhteisön resurssi siinä missä osaaminenkin.

Tavoite

Osallistujat oppivat

 • tunnistamaan luottamuksen ja epäluottamuksen vaikutukset arkeen ja työn tulokseen
 • erottamaan luottamusta ylläpitävän ja luottamusta rapauttavan toiminnan toisistaan
 • arvioimaan  yhteistä luottamuspääomaansa osana arjen toimintaa ja tekemään tarvittavia korjaustoimenpiteitä..

Sisältö

Luottamusta ja luottamusilmapiiriä käsitellään kolmesta näkökulmasta:

 1. Mistä silloin puhutaan, kun puhutaan luottamuksesta?
 2. Miten luottamus ja epäluottamus arjessa näkyvät ja miten ne vaikuttavat ihmisten väliseen yhteistyöhön, työn laatuun ja tulokseen?
  3. Miten luottamusilmapiiriä kehitetään ja miten ylläpidetään jatkossa?

Teemoja käsitellään arjesta nousevien konkreettisten käytännön esimerkkien avulla.
Työyhteisöllä on mahdollisuus saada käyttöönsä arviointityökalut yhteistyönsä arviointiin ja kehittämiseen.